18 stycznia 2016

Statut

Statut Studenckiego Koła Naukowego WiWav

Art.1
Postanowienia ogólne

 1. Statut reguluje działalność Studenckiego Koła Naukowego WiWav, zwanego dalej Kołem, które działa jako uczelniana organizacja studencka na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 2. Siedziba Koła znajduje się na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie, ul. Żołnierska 52.

Art. 2
Cele i zadania Koła

Do celów Koła należy w szczególności:

 1. Pobudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów.
 2. Zgłębianie wiedzy z zakresu przetwarzania sygnałów ze szczególnym uwzględnieniem dźwięku, realizacji nagrań, prototypowania systemów wbudowanych oraz sprzętu i oprogramowania audio oraz innych, mieszczących się w obszarze przetwarzania dźwięku.
 3. Propagowanie wiedzy z dziedziny informatyki i elektroniki.
 4. Integracja środowiska studenckiego.
 5. Współpraca z kadrą naukową Uczelni, innymi kołami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie wspólnych działań naukowo-badawczych.
 6. Rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

Art. 3
Środki realizacji celów

Cele i zadania Koła realizowane są w szczególności poprzez:

 1. Organizację i uczestnictwo w seminariach i spotkaniach naukowych.
 2. Organizowanie spotkań i dyskusji o tematyce mieszczącej się w dziedzinie informatyki i elektroniki oraz przetwarzania sygnałów, w tym dźwięku.
 3. Prowadzenie działalności popularyzującej szeroko pojętą tematykę przetwarzania sygnałów.
 4. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami i stowarzyszeniami.
 5. Prowadzenie przez członków Koła indywidualnych i grupowych projektów rozwijających personalne zainteresowania.

Art.4
Członkostwo

 1. Członkiem Koła może zostać każdy student Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 2. Członkiem Koła student staje się z chwilą wpisu na listę członków Koła. Wpis następuje na podstawie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków.
 3. Uprawnienia członków koła obejmują:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Koła;
  2. prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła;
  3. prawo do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oferowanych przez Koło;
  4. prawo do uzyskania informacji na temat planów i pracy Koła, w tym informacji o rozliczeniach finansowych;
  5. brania udziału we wszystkich badaniach i pracach Koła;
 4. Obowiązki członków koła obejmują:
  1. czynny udział w pracach i działalności Koła;
  2. czynne uczestnictwo w spotkaniach i badaniach podejmowanych przez Koło;
  3. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania ;
  4. dbanie o dobre imię Koła;
 5. Członkostwo w Kole ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa Zarządowi Koła oraz na skutek utraty statusu studenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
 6. Utrata członkostwa może nastąpić również w drodze uchwały Zarządu o wykluczeniu członka Koła w przypadku niewypełniania przez niego obowiązków członkowskich, w szczególności z powodu postępowania wbrew postanowieniom Statutu, postępowania w sposób narażający dobre imię Uczelni i Koła lub długotrwałego niewywiązywania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań.
 7. W przypadku utraty członkostwa na skutek uzyskania statusu absolwenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w uzasadnionych przypadkach i za jednomyślną zgodą Zarządu oraz opiekuna koła zezwala się na dalszą współpracę absolwenta z Kołem z wyłączeniem pkt. 3.1 do d3.4 Art. 4.

Art. 5
Władze Koła
Walne Zebranie

 1. Władze Koła stanowi Zarząd i Walne Zebranie.
 2. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy członkowie Koła.
 3. Obowiązek zwołania Walnego Zebrania oraz informowania o tym członków Koła spoczywa na Zarządzie. Zarząd powiadamia członków Koła o terminie i miejscu Walnego Zebrania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
 4. Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku.
 5. Walne Zebranie może również zostać zwołane na wniosek 1/3 członków Koła przedstawiony Zarządowi.
 6. Do obowiązków Walnego Zebrania należy:
  1. powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz Członków Zarządu;
  2. uchwalanie i zmiana statutu Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła;
  3. zatwierdzanie sprawozdania z działalności za dany okres sprawozdawczy oraz rozliczenia otrzymanych środków finansowych;
  4. zatwierdzanie preliminarza wydatków na następny rok kalendarzowy.
 7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2 oraz art. 7.

Art. 6
Zarząd

 1. Zarząd składa się z Prezesa oraz 1 do 3 Członków Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Koła niezastrzeżonych niniejszym Statutem na rzecz Walnego Zebrania, w szczególności:
  1. zwołuje Walne Zebranie;
  2. sporządza sprawozdanie z działalności za dany okres sprawozdawczy oraz rozliczenie otrzymanych środków finansowych;
  3. sporządza preliminarz wydatków na następny rok kalendarzowy i czuwa nad jego realizacją;
  4. udziela wyczerpujących odpowiedzi członkom Koła na kierowane przez nich zapytania w przedmiocie działalności Koła.
 3. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równości głosów – decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. Kadencja zarządu trwa 2 lata i wygasa z odbyciem najbliższego Walnego Zebrania po upływie tego okresu.
 5. Prezes Koła wykonuje uchwały Zarządu oraz reprezentuje Koło w stosunkach zewnętrznych.

Art. 7
Rozwiązanie Koła

Rozwiązanie Koła następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania powziętej na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów Członków Koła.